andrasibetty.com

 1. A TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZÁSA

A jelen tájékoztató (“Teljes Adatkezelési Tájékoztató“) Andrási Beáta e.v. (Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1., Adószám: 60929178-1-24) pszichológus tanácsadó, egyéni vállalkozó, mint önálló adatkezelő adatkezelési gyakorlatát mutatja be az Ön Személyes Adataival kapcsolatosan. Az Adatkezelő elkötelezett az ön Személyes Adatai védelme mellett. A Teljes Adatkezelési Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel az életvezetési tanácsadások alkalmával a tanácsadások megszervezésével, lebonyolításával és koordinálásával az érintett (a továbbiakban: “Felhasználó, Ügyfél“) személyes adatait.

Az adatok kezelésével összefüggésben Andrási Beáta (e.v.) /továbbiakban, mint Szolgáltató/ mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a https://andrasibetty.com/ (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ön, mint Felhasználó a Weboldal használatával, valamely szolgáltatásának igénybevételével, a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre (pl. hírlevélre, ingyenes e-kurzusra) történő regisztrációval, illetve ezek kezdeményezésével hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor.

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Weboldal szolgáltatásai

Adatkezelő: Andrási Beáta (e.v.)
Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.
Adószám: 60929178-1-24
Ügyfélszolgálati email cím: info@andrasibetty.com

Adatkezelési nyilvántartási számok:
NAIH-105828/2016; NAIH-105830/2016; NAIH-105831/2016;

II. Fogalmak

Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás),

illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Pszichológiai adat: Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a különleges adatoknak azon kategóriái, amelyek különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

III. Adatkezelés céljai

-Az ügyfél életvezetésének, kapcsolataiban való működésének, kommunikációs készségének, konfliktuskezelési képességének javítása, a számára megfelelő alkalmazkodási formák megtalálása.

– A tanácsadó és az ügyfél kapcsolattartása, informálása

– A Tanácsadó és az Ügyfél tanácsadói és/vagy tréningszerű együttműködése feladatainak együttes meghatározása.

– Személyes adatok elektronikus és papír formában való tárolása. Az élettörténeti adatok szakmai szupervízióban való felhasználása.

– Weboldalon való regisztráció során illetve telefonos egyeztetés során: az email cím és telefonszám segítségével a kapcsolatfelvétel megteremtése és a kapcsolattartás.

– Weboldalon való „ügyfélvélemény” megjelenítése esetén: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése, az érintett ügyfelek hozzájárulásával.

– Termék megrendelése esetében a szállítási cím a termék postázásához szükséges, illetve az email cím a kapcsolattartáshoz szükséges.

– Programokra jelentkezés esetében az adatokat tájékoztatáshoz illetve számlázáshoz /számlázz.hu saját GDPR-t tartalmaz/ használjuk fel.

– Hírlevélküldéshez szükséges email cím tájékoztatás, tanítás céljából a /Webgalamb rendszer saját GDPR-t tartalmaz/.

– A regisztrációs adatok és a Felhasználói Tartalmak kezelésének célja a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása és ennek keretében: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés; a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése.

– A Felhasználó a regisztráció során hozzájárulhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, ingyenes e-kurzus) céljából való felhasználásához.

IV. Adatkezelés elvei, jogalapja

A tanácsadói folyamat során felvételre és kezelésre kerülő különleges adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása az említett személyes adatok konkrét tanácsadási célból történő kezeléséhez, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából az érintett írásos hozzájárulása.

A tanácsadói folyamat megszervezésével, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges kapcsolattartás az érintettel GDPR6. cikk (1) bekezdés (b) pontja) alapján.

Tanácsadó elsőbbséget élvező jogszerű érdeke az érdeklődői kérdések megválaszolása érdekében, a szolgáltatásaink magas minőségét és a tevékenysége jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése, továbbá a jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.

Korábbi jogalapok

1.) A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
2.) A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
3.) A Felhasználó a hozzájárulást a hírlevélre, ingyenes-e kurzusra történő regisztrációval illetve a Weboldalon található bármely szolgáltatás igénybevételével adja meg.
4.) A Felhasználó a hozzájárulást a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások valamint infotermékek vonatkozásában azok megrendelésével adja meg.
5.) A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön jelölőnégyzet biztosít a Felhasználó számára, a Felhasználó kifejezett hozzájárulásának biztosítására.
5.1.) Felhasználó a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja meg, hogy a Táborok és Rendezvények során üzletszerzési illetve marketing célból Szolgáltató jogosult róla kép- és videó felvételt rögzíteni, a Táborok látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a szolgáltató felé semmilyen igényt.
6.) A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
7.) Szolgáltató a tevékenysége és az adatkezelése során tudomására jutott különleges adatot a 2011. CXII. törvény 5.§ (2) törvényben meghatározottak szerint kezeli, többek között amennyiben az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.

V. Kezelt adatok köre

A Tanácsadó a Ügyfél, illetve az érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és különleges adatait kezeli:

I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat, adatkezelési célok):

 1. Az Ügyfél, Érdeklődő neve:az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 2. Az Ügyfél lakcíme:az érintett azonosítását és a kapcsolattartást illetve a rendelt termék megküldését szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 3. Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 4. Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában
 5. Az Ügyfélbankszámla adatai, amelyek az érintett részéről történő kifizetések igazolása céljából szükségesek: átutalással történő megbízás esetén a tranzakció és az ügyfél beazonosíthatósága céljából
 6. Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő.
 7. Az Ügyfél aláírása:az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő
 8. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz – kezelt adat, adatkezelési cél)
 9. Az Ügyfél ügye, panasza:az érintett levelében megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér a Tanácsadótól.
 10. Élettörténeti Adatok:A tanácsadói folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetési, döntési módokkal kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.
 11. Fénykép, biometrikus adat: Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos véleménye megosztásakor, melynek weboldalon való feltüntetéséhez hozzájárul, a hitelesség igénye miatt, fényképet mellékelhet

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A hírlevélre valamint az ingyenes e-kurzusra történő regisztráció szükséges feltétele az alábbi adatok kezeléséhez adott hozzájárulás: email cím, keresztnév.
A Szolgáltatásokra történő regisztráció valamint az info-termék megrendelés szükséges feltétele az alábbi adatok kezeléséhez adott hozzájárulás: vezetéknév és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, cím, irányítószám (számlázási adatok).

VI. A jogos érdekeken alapuló adatkezelések

Adatkezelés célja (Adatvédelmi szabályzat szerinti), Jogos érdek-mérlegelési teszt

Az Ön kérdéseinek megválaszolása: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez annak érdekében, hogy az Ügyfelek és érdeklődők kérdéseire vagy hozzászólásaira válaszoljon. Ugyanis létfontosságú, hogy foglalkozzon az ügyfelek és érdeklődők megkereséseivel, ha azoknak kérdésük van, hiszen mind az ügyfelekben, mind pedig az érdeklődőkben a bizalmat így fenn tudja tartani. Ha az ügyfelek, vagy érdeklődők egy kérdéssel felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő okkal várhatja el, hogy adatainak kezelése a válaszadás megkönnyítése miatt történik.

Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából: Az adatkezelő jogos érdeke a tanácsadási tevékenységből eredő megbízási díj, mint a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.

VII. Adatkezelés időtartama

Adattárolás az adatok törlésének határideje:

A Tanácsadó a személyes adatokat az érintett személy Ügyféllel fennálló jogviszonya, azaz a tanácsadói folyamat időtartama során az ügyfélről, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad.

Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:

Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja a Tanácsadó és az Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, a Tanácsadó a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai.

Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog elévülési idejéig ( a 2017. évi CL. törvény –Art. 78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ön adatait.

Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a Tanácsadó valamely jogi igénnyel rendelkezik a Ügyféllel szemben vagy ha a Ügyfél érvényesít jogi igényt a Tanácsadóval szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.

A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:

A tanácsadói folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a tanácsadói folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

 A Szolgáltató a Felhasználó regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig kezeli az adatot, ezt követően az adat automatikusan törlésre kerül.
A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából (hírlevél, ingyenes e-kurzus).
A Weboldal szolgáltatásainak megszűnése illetve a regisztráció megszüntetése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, ingyenes e-kurzus, stb.) – külön-külön szükséges visszavonni.
A Szolgáltató az info@andrasibetty.com e-mail címre küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 3 hónapig tárolja, majd törli –a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

VIII. Ki fér hozzá az adatokhoz?

tanácsadói folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a Tanácsadó, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.

A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában a tanácsadó könyvviteli feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó adatfeldolgozója látja el.

Az adatfeldolgozó (könyvelő) személye, elérhetőségei: Mórász András, Proactive Bookkeeping Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Amerikai út 75/A,
cégjegyzékszám: 01-09-2057221, adószám: 26170770-1-42)

IX. Milyen adatbiztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra?

Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja.

Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.

Az adatkezelő Tanácsadó és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok a tanácsadó által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. A Tanácsadó és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A személyes adatok biztonságának megóvására alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, illetve a személyes adatok bizalmasságának megőrzését célzó, a Tanácsadóra vonatkozó szakmai etikai előírások (lásd.: részletesen a Tájékoztató következő pontjában) biztosítják az adatkezelési műveletek terjedelmének a szükségesség és arányosság elvével összhangban történő kezelését. Az Ügyfél ilyen tartalmú kérdéseinek megválaszolása, és az ezzel járó adatkezelés Tanácsadó részéről jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősül, amelyről részletesebben a jogos érdeken alapuló adatkezelések pontban olvashat.

X. Az adatkezelő milyen egyéb kötelezettsége biztosítja az ön különös személyes adatainak bizalmasságát?

Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

A Tanácsadó a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Tanácsadóra az Etikai Kódex 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó “pszichológiai”>[1] és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Tanácsadó titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

__________________________[1]Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja: Pszichológiai adat különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.).

XI. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

A vállalkozás a fentebb olvasható adatkezelési szabályzatát a weboldal látogatása során a következő lényeges információkkal egészíti ki, összesítve egy pontban a kizárólag a weboldal látogatása során történő adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció, jelentkezem, feliratkozom” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre jelentkezés esetén: név, e-mail cím, telefonszám számlázási cím

(4) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, vállalkozó ezen adatok segítségével létesít kapcsolatot ügyfelével, egyezteti vele a találkozók tartalmát és feltételeit

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője

(6) Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: az érintett kérelmére történő törlésig.

(7) Az érintett kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

Vélemények, ügyfelek tapasztalatai

(1) Vállalkozó ügyfelei kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával honlapjain időközönként nyilvános vevői véleményeket jelenít meg, mely vélemények megosztása és közlése nem képezi vállalkozó és ügyfelei együttműködésének szükséges és szerves részét.

(2)Az érintett kör vélemények megjelenítése esetén: minden olyan természetes személy, aki a vállalkozóval kötött együttműködést követően beleegyezése után, saját akaratából megossza tapasztalatait a szolgáltatás sikerével, eredményességével kapcsolatban

(3)A kezelt adatok köre vélemények megosztása esetén: név, életkor, fénykép, élettörténeti adat

(4)Az adatkezelési cél vélemények megosztása esetén: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, mások személyes tapasztalatai által az általuk elérhető célok pontosítása, érdeklődés felkeltése

(5)Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) vélemények megosztása esetén: a weboldal látogatói

(6)Az adatkezelés időtartama vélemények megosztása esetén: az érintett kérelmére történő törlésig.

(7)Az érintett kérheti az általa megosztott vélemény törlését.

Cookie
1.) A Cookie alkalmazása a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni használni a Weboldal összes funkcióját.
2.) A Szolgáltató a Weboldal működéséhez külső társaságokat vesz igénybe, akik a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységük.
3.) A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook szolgáltatását használja. A Google Inc. és a Facebook cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weboldalhasználatának elemzését. Ezen Társaságok által gyűjtött információkat a fentiekkel összefüggésben (beleértve a Felhasználó IP-címét) a külső a Szolgáltatótól független szerverein tárolja.

XII. Melyek az ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az Ön Jogai:Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.

Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.

(i)         Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii)        Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii)        Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.

(iv)       Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v)        Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi)A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább azÖn Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges

(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

(7)Az érintett kérheti az általa megosztott vélemény törlését.

XIII. Más honlapokról beágyazott tartalmak

A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a Felhasználó meglátogatta volna a beágyazott tartalom forrásául szolgáló honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, cookie-kat vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos Felhasználói viselkedést, ha a Felhasználó rendelkezik Felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az oldalra. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért az Adatkezelő az ezen oldalakon szereplő tartalomért semmiféle felelősséget nem vállal.